Kön och klass

Vänsterpartiet är ett feminstiskt och socialistiskt parti. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass. Vi bekämpar kapitalismen, den ekonomiska världsordning som ger upphov till klassförtryck, globala orättvisor och krig. Vi bekämpar samtidigt patriarkatet, den kvinnoförtryckande könsmaktordning som berövar kvinnor deras mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där var och en ska kunna besluta över sitt eget liv. Vårt mål är människans frigörelse från varje form av förtryck. För att detta mål ska kunna uppnås räcker det inte med att avskaffa kapitalismen och klassamhället. Också patriarkatet måste avskaffas.

Att vara feminist är att erkänna att det finns ett patriarkat. Patriarkatet är ingen biprodukt av kapitalismen utan en självständigt verkande maktfaktor som återfinns i alla slags samhällen. Det utgörs av ett hierarkiskt system av sociala strukturerer som bygger på mäns överordning och kvinnors underordning. Männen har visserligen olika positioner i den patriarkala hierarkin på grund av klasstillhörighet, ålder, nationalitet, etniskt ursprung, men systemet skapar ett ömsesidigt beroende och en lojalitet mellan män, som befäster deras samhörighet som kön. På bekostnad av kvinnorna ger det patriarkala systemet männen fördelar som de inte frivilligt avstår ifrån. Så upprätthålls den patriarkala strukturen. Patriarkatet ger gruppen män i samhället makt över gruppen kvinnor.

Kapitalism och patriarkat samverkar. Kvinnorna är underordnade männen också inom den egna samhällsklassen. Patriarkatet hindrar arbetarklassens män och kvinnor att enas och tillsammans sätta sig upp mot kapitalet. Det sker när mänskliga behov och rättigheter definieras utifrån mäns villkor och intressen. När kvinnor driver sina krav och intressefrågor uppfattas det som "särintressen" och ett hot mot mäns makt. De flesta förvärvsarbetande kvinnor tillhör arbetarklassen. Under kapitalismen är kvinnoförtrycket därför en bärande del av systemet.

Patriarkatet har sin egen materiella bas i reproduktionen. Patriarkatet utövar sin makt genom kontroll av kvinnors sexualitet och barnafödande. Det kontrollerar därigenom även kvinnors arbete i familj och samhälle. Detta får livsavgörande konsekvenser för kvinnorna. Dels hindras de från att få del av viktiga produktionsresurser med vad det innebär av möjligheter till egen försörjning och självständigt liv, dels berövas de rätten till sin kropp.

På samma sätt som klassamhället måste reproduceras för att kapitalet ska kunna behålla sin makt, måste patriarkatet reproduceras för att manssamhället ska bevaras. Det innebär att kvinnors hela tillvaro, sexuellt, socialt, ekonomiskt och politiskt, kontrolleras och styrs av de villkor som patriarkatet sätter upp för hur samhället ska organiseras. Den lägre status och den avsaknad av makt som kvinnor därmed får som grupp i samhället kan kapitalet utnyttja för sina vinstintressen.

Kvinnoförtrycket förekommer både öppet och dolt. Det utövas medvetet och omedvetet, i strid med lagstiftning, men också fullt lagligt, direkt eller indirekt, under skydd av yttrande- och tryckfrihet och i överenskommelserna mellan arbetsmarknadens parter. Det patriarkala maktmönstret genomsyrar förhållandet mellan könen på alla områden, i familjen såväl som i statsapparaten, i myndighetsutövning och i de politiska församlingarna. Men också näringslivet, förenings- och kulturlivet, medierna, utbildningsväsendet och arbetsmarknaden präglas av en patriarkal struktur.

Det är den politiska verkligheten som sätter feminismen på dagordningen. Utvecklingen i världen och det sätt på vilket den påverkar kvinnors liv och villkor kräver en feministisk analys som blottlägger de patriarkala förtryckarstrukturerna.

Den kvinnofientliga politik, den kvinnodiskriminering och det våld mot kvinnor som tycks dominera i alla samhällen, även det svenska, visar att det behövs en särskild kvinnokamp. Feminismen ger kvinnor argumenten och redskapen att handla kollektivt, utifrån sina gemensamma erfarenheter, det vill säga kvinnopolitiskt.Vänsterpartiet ser feminismen som en politik för att bekämpa det särskilda kvinnoförtrycket.

Tillbaka till innehållsförteckning

©Angelika Friedrich, Jan. 2000

http://www.schwedenecke.de/

Zur Hauptseite...