Det behövs en särskild kvinnokamp

Mäns överordning och kvinnors underordning styrs inte av någon naturlag. Människans natur är att vara föränderlig. Patriarkatets makt kan brytas. Kvinnor och män är människor i ett samhälle som utvecklat ett system där makten upprätthålls genom socialt och politiskt konstruerade motsättningar mellan kön och klasser. När kvinnorna på allvar börjar ifrågasätta sin underordning som kön svarar patriarkatet med olika strategier för att kontrollera och begränsa kvinnors initiativ och handlingar.

Kvinnofrigörelse handlar om att avslöja dessa strategier och riva ner de hinder som utestänger och håller kvinnor tillbaka. Friheten att handla och rätten att ta makten över sina liv är ingenting som kvinnor ges till skänks, utan måste erövras av kvinnorna själva.

Förtryck tillhör vardagen runtom i världen och tar sig många olika former. Det drabbar många olika grupper. Men det finns en viktig skillnad mellan kvinnoförtryck och andra former av förtryck. Det är kvinnans förhållande till förtryckaren.

Den stora majoriteten människor som lönearbetar, står inte i något personligt och känslomässigt förhållande till sina förtryckare, kapitalisterna. Det går att föreställa sig ett samhälle där kapitalismen är avskaffad och människor gemensamt kan besluta om vinstutdelning och investeringar. I kvinnornas fall kan förtryckarna samtidigt vara fäder, bröder, make, sambo, älskare, söner, vänner, arbetskamrater. Kvinnors och mäns liv är intimt sammanvävda med varandra. Därför kan kvinnors frigörelse inte innebära skapandet av ett liv eller ett samhälle fritt från männen. Kvinnorna behöver en självständig kvinnorörelse för sin frigörelse på samma gång som de tillsammans med männen måste kunna förenas i kampen mot kvinnoförtrycket och kapitalismen.

För vänsterpartiet är kvinnokampen hela partiets angelägenhet. En befrielse av arbetarklassen utan kvinnorna och kvinnokampen är en omöjlighet. Omvänt gäller för oss, att kvinnokampen inte kan avgränsas från klasskampen. Feminismen ensam kan inte bryta kapitalets makt.

I kampen för socialismen spelar kvinnorna en avgörande roll. Den socialism som vi strävar efter betyder mer än social och ekonomisk rättvisa. Den innebär att männen avstår från den makt och de privilegier som patriarkatet har tilldelat dem. Männen slipper tvånget att förtrycka. Vi har alla, såväl kvinnor som män, att vinna på att patriarkatet avskaffas. Feminism och marxism är båda nödvändiga verktyg i kampen för människans frigörelse.

Syftet med vänsterpartiets feministiska politiska praktik är att synliggöra könsmaktordningen och hur den påverkar de politiska processer och beslut som formar vårt samhälle och våra liv. Syftet är också att i politisk kamp förändra denna ordning. När frågan om kön inte längre är avgörande för hur makten och resurserna i samhället fördelas mellan kvinnor och män har den feministiska kampen nått sitt mål.

Tillbaka till innehållsförteckning

©Angelika Friedrich, Jan. 2000

http://www.schwedenecke.de/

Zur Hauptseite...